top of page
IMG_0803.JPG

Shalam Women

Who are we?

Shalam Women is a free service for women in prostitution. Shalam Women wishes to give care, safety, and dignity to women in prostitution and possible victims of human trafficking. We wish to do this by being a safe haven for women where they can be free, this is why we have called our café "Haven". At Haven we give out free food, clothes, hygiene products and equipment. We also offer counceling and free massages. We are focused on cooperating well with others, and have contacts within health services and the police.

 

In addition to our café, we also do outreach work on the streets and online, where we inform users about our services. The outreach work contributes to building relations and is a part of creating trust and safety.

 

It is primarily foreign women who use our services, mainly from Eastern Europe and some from Africa. We wish to reach those who don't know us at the same time as we wish to continue building the relationships we have. After reaching out to people online, we have had a wider reach with different nationalities.

 

Human trafficking and prostitution in Norway

There have been quite a few changes in the prostitution market these last few years. We see that there are fewer people in what we define as "traditional street-prostitution". This means that there are less women in the streets, and prostitution can therefore be perceived as less visible than before. But that doesn't mean that it doesn't exist. This is one of the reasons why we started reaching out online.

 

It is hard to say how large the scale of prostitution is, but there has been done some mapping in the field. The Police estimated in 2018 that in Kristiansand there were more than 100 sales per day, wich amounts to over 700 sales per week. There are expected to be large dark figures beyond this.

 

Human trafficking is a comprehensive and complex field. Human trafficking is defined as exploiting children, women or men to perform work and services by force, violence, threats, seduction or by exploiting the person's voulnerable situation. The most known forms of human trafficking is prostitution, begging, work and services. It can be well hidden, while it can be more visible for those who look for it. The scope of human traffing is hard to define. It depends on who you ask, and usually, the women will not define themselves within that category.

 

Shalam Women Experiences

We have been able to create relations with women in the indoor-market, which we were told was virtually impossible. Weekly, we have women who drop by and use our services. Some stay for a long time, while others are in more of a rush. We have also witnessed great changes in their lives. Sometimes they remove their masks and dare to be open with us. Other times, we experience that women build up a fasade to protect themselves.

 

We have experienced that our work can mean alot to the women we meet. Oftentimes they don't seek out our services or answer our text messages, but when they really need us, they contact us. It is a great deceleration of trust that the women reach out to us if something happens or if they're having a hard time. We experience that our services are q part of covering their needs, and that many women appreciate what we do.

Hvem er vi, og hva gjør vi

Shalam Women er et lavterskeltilbud for kvinner i prostitusjon. Shalam Women har en visjon om å være et lavterskeltilbud som ønsker å gi omsorg, trygghet og verdighet til kvinner i prostitusjon og mulig ofre for menneskehandel. Dette ønsker vi å gjøre gjennom å ha et værested for kvinner som kan være en trygg havn og et fristed, derfor heter kafeen vår «Haven». Her gir vi ut gratis mat og klær, hygieneartikler og brukerutstyr. I tillegg tilbyr vi støttesamtaler og gratis massasje. Vi er opptatt av å bygge gode samarbeid med andre aktører rundt oss, og vi har kontakter innenfor helse, politi og annet hjelpeapparat.

I tillegg til kafeen vi har, driver vi også oppsøkende arbeid på gateplan og på nett. Her informerer vi brukere om tilbudet vårt. Det oppsøkende arbeidet bidrar til å bygge relasjoner, noe som er med på å skape tillit og trygghet. Det er primært utenlandske kvinner som benytter tilbudet vårt, hovedsakelig fra Øst-Europa og noen fra Afrika. Fokuset vårt er at vi skal nå ut med tilbudet vårt til de som ikke kjenner oss fra før, samtidig som vi ønsker å bygge videre på relasjonen til de som har vært her før. Etter at vi begynte med å oppsøke jenter på nettet har vi nådd bredere og ulike nasjonaliteter.

 

Utfordringer

Det er flere utfordringer knyttet til oppsøkende arbeid på nett. En av dem er at vi ikke har oversikt over hvem som faktisk mottar tekstmeldingen. Vi har fått tilbakemeldinger på at det finnes kvinner som er utsatt for overvåkning, og dermed er det ikke sikkert at meldingen vår når ut til kvinnen vi ønsker å ha kontakt med. I og med at vi er i kontakt med mennesker i svært sårbare situasjoner er det utfordrende at vi ikke alltid vet hvordan det går med den enkelte, og at vi ikke alltid har noen mulighet til å følge opp videre. Dette er jo selvsagt helt opp til den enkelte, og derfor ikke noe vi har kontroll over. I tillegg kan vi oppleve språkproblemer. Mange av de vi møter kan kommunisere på engelsk, men noen av de vi møter kan svært lite engelsk. En utfordring vil derfor være at vi ikke kan være sikre på om det vi formidler blir forstått, eller omvendt.

 

Erfaringer

Vi har erfart å skape kontakt med kvinner på innendørsmarkedet, noe vi fikk høre kom til å være omtrent umulig. Ukentlig har vi kvinner som kommer innom og benytter seg av tilbudet vårt. Noen blir sittende lenge mens andre har det litt mer travelt. Vi har også erfart å se store endringer i livene deres. Det kan være lange øyeblikk eller små glimt hvor fasaden brytes ned og hvor de våger å åpne seg. Det er også stunder hvor vi erfarer at kvinnene setter opp en fasade for å beskytte seg selv.  

Vi har erfart at arbeidet vi gjør på mange måter har en viktig betydning. Vi kan ofte oppleve at de verken oppsøker tilbudet vårt eller svarer på tekstmeldingen, men når det virkelig brenner så tar de kontakt. Derfor er det en stor tillitserklæring at kvinnene strekker seg ut til oss hvis det har skjedd noe eller de har det vanskelig. Vi har erfart at tilbudet vårt er med på å dekke et behov, og det er mange som setter pris på det vi gjør.

 

Hvordan ser menneskehandel og prostitusjon ut i Norge/Kristiansand?

Det har vært en del endringer i prostitusjonsmarkedet de siste årene hvor man ser at det er færre personer i det man regner som «tradisjonell gateprostitusjon». Det vil si at andelen av kvinner som står på gata ikke er så høy, og dermed kan prostitusjon oppleves mer usynlig enn før. Det vil dermed ikke si at det ikke finnes. Det var en av grunnene til at vi startet med oppsøkende arbeid på nett. Prostitusjon er dermed ikke like synlig i bybilde.

Det er vanskelig å si hvor stort omfanget av prostitusjon er, men det er gjort noen kartleggingsprosesser på feltet. Politiet estimerte i 2018 at det i Kristiansand var over 100 salg om dagen, noe som tilsvarer over 700 salg i uken. Samtidig kan det forventes å være store mørketall utover dette.

Når det gjelder menneskehandel er dette et omfattende og komplekst felt. Menneskehandel er å utnytte barn, kvinner og menn til å utføre arbeid og tjenester ved bruk av tvang, vold, trusler, forledelse eller ved å utnytte personens sårbare situasjon. De mest kjente formene for menneskehandel er prostitusjon, tigging, arbeid og tjenester. Det kan være godt skjult, samtidig som det kan bli synlig for de som leter etter det. Omfanget av menneskehandel er vanskelig å si noe om. Det kommer an på hvem du spør, og som oftest vil ikke kvinnene definere seg selv innenfor den kategorien. De kan ha en annen oppfatning av egen situasjon, men med tiden kan dette bilde endre seg for dem.

 

Kontaktinformasjon

Vi holder til i Kirkegata 29 i Kristiansand. Her har vi en kafé som er åpen for jentene hver mandag og onsdag fra 12-15. Utover dette har vi kontortid mandag, onsdag og fredag fra 0800-1530. Vi kan kontaktes på e-post (women@shalam.no) eller telefon (91819079).

bottom of page